OFERTA D'OCUPACIÓ

Enllaç Arxiu

 

 

OFERTA  D'OCUPACIÓ

 

 

 

DADES DE L'OFERTA   

 

 

Ocupació: Auxiliar Administrativa

Nom entitat:FUNDACIO ORQUESTRA SIMFÒNICA ILLES BALEARS

Municipi: Palma

Illa: Mallorca

 

Datadepresentació  des de:                                                                             

Datadepresentaciófins:

 

                                                                                              

 

 

 

FUNCIONS

Desplegar les tasques d’auxiliar administrativa segons conveni:

Atendre el correu electrònic i el telèfon de la FOSIB, i fer tasques administratives vàries.
Tasques de caràcter administratiu al seu Departament segons adscripció funcional de la gerència amb iniciativa i responsabilitats restringides al seu grup i categoria.

 

REQUISITS DELS CANDITATS:

·      Nivell Acadèmic: grups B: Titol de Bachiller o Formació Professional. .

 

Permís de conduir:NO.

Idioma: Català B1

 

 

CONDICIONS

 

Salari brut mensual: 1.741.30 Euros                                                                                                

Modalitat del contracte: Temporal.

 

 

 

Durada: 45 dies.                                                                                                                       

 

Jornada  Completa: Sí                                                                                                              

Horari: Horari de 07.30 a 14.30 o de 08.00 a 15.00

 

 

Data prevista d'incorporació:Immediata

 

Altres dades: Coneixament de gestió administrativa de factures y comptable en el sector públic

 

 

 

 

CRITERIS SELECTIUS

 

AREA/LLOC    DETREBALL:     FUNDACIOORQUESTRA SIMFÒNICA ILLES BALEARS

CATEGORIA:    Auxiliar Administratiu

TIPUS  DECONTRACTE:   TEMPORAL

NOMBRE DEPLACES ACOBRIR:  1

 

 

 

PROCEDIMENT:

 

Presentació d’oferta genérica d’ocupació al SOIB.
Realització d’entrevistes a cadascun dels / de les aspirants seleccionats que compleixin requisits, dirigides a comprobar les aptituds i els coneixements en relació amb la plaça convocada.
Valoració dels / de les aspirants al lloc amb la finalitat de comprobar aptituds, mèrits, capacitat i competències.
Contractació  delapersona   seleccionada.
Els candidats admesos que no hagin resultat seleccionats per a cobrir la plaça ofertada, restaran com a reserva per a posibles futures contractacions temporals fins a esgotar la llista.

 

 

Requisits:

 

a) Tenir la nacionalitat espanyola o alguna d'altra que,de conformitat amb la normativa vigent sobre aquesta matèria, permeti l’accés aun treball  públic.

 

b)  Tenir 18 anys d'edat   complerts i no haver arribat  a l’edat de jubilació  forçosa.

 

c)  No  haver estat  separar/da, mitjançant expedient disciplinari, del  servei  de  qualsevol administració pública, o dels   òrgans   constitucionals   o  estatutarisde les comunitats autònomes; ni trobar-se inhabilitades  de  forma   absoluta o especial   per  a  ocupacions o càrrecs  públics  per resolució judicial, per exercir funcions similars a les que complien, en el cas  que haguessin estat separades,  inhabilitades o acomiadades disciplinàriament. En el cas de ser nacionals d'un altre  Estat, no trobar-se  inhabilitades o en situació equivalent ni haver estat  sotmeses a sanció  disciplinaria   o equivalent que impedeixi, en el  seu  Estat i els mateixos termes, l’accés a una ocupació pública.

 

d)Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l’exercici de les funcions de la categoria laboral en que s’inclouen les places ofertes.

 

e)No haver comes ni tenir antecedents de delites de naturalesa sexual.

 

 

 

VALORACIÓ DELS / DE LES ASPIRANTS

 

El  sistema  de selecció és el de concurs de mèrits i entrevista personal.

 

 

El   procediment  de  selecció dels/deles  aspirants consta de les fases que es descriuen a continuació.

 

A)  Fase de concurs  de mèrits

 

 

La fase de concurs dernèrits és prèvia a l’entrevista de selecció  de personal.

 

En aquesta fase, esvaloren els  mèritsal·legats iestà  valorada,en el seuconjunt, amb  un rnàxim de 18  punts, i   constitueix el  90%   del    procés   selectiu. Es  divideix  en   duescategories: Experiència(12 punts, que  constitueix el  60%  del procés selectiu) ii      Formació (6 punts, que  constitueix un altre30%  del procés  selectiu).

 

Quan  a experiència es valoren  els mèrits següents:

 

Experiència professional remunerada en el administració pública o sector públic en la  mateixa  categoria i funcions a què s’opta,  i  en categories professionals   superiors i      inferiors, depenent de la placa  a què s'opta.

 

Quan  a formació es valoren  els mèrits següents:

 

a)    Formació o titulació  complementaria i     específica relacionada  amb  el  lloc a què s'opta.

b)   Nivells de coneixements superiors als exigits, parlats i escrits, de llengua catalana i de llengües estrangeres.

c)   Titulacions superiors a les exigides.

 

B) Fase de entrevista personal.

 

Aquesta segona fase consisteix en una entrevista personal de l’aspirant amb l’òrgan de selecció nomenat per  la Fundació Orquestra Simfònica Illes Balears. En el òrgan   de  selecció hi estarà present un representant membre del Comitè d'empresa, amb veu  però   sense  vot, amb la finalitat de vetllar i      garantir el  bon  funcionament del   procés selectiu.

 

Aquesta fase és  valorada en un màxim de 2 punts, i constitueix el 10% del  procés selectiu*.

*La   valoració  de l’'entrevista   personal fins a un  10% queda  justificada  per a l’alt nivell competencial de coneixement específic de les tasques de producció del mon simfònic i sectorial amb moltes especificitats en relació amb altres organització d’esdeveniment en particular. També per la  capacitat   de decisió, treball en equip, i un alt grau de motivació i    dedicació al  treball.

 

 

 

Requisits específics, 

 

a)  Nivell de Català:B1 

 

 

 

Baremmèrits, 

 

 

Barem de mèrits per valorar  en la fase de concurs   de mèrits:

 

 

1.   Experiència  professional (la valoració  màxima   per aquest  concepte és de 12 punts

 

 

a.)   Experiència  professional a qualsevol Administració   pública, i/o del Sector Públic Instrumental amb  funcions de contingut similar al lloc ofertat. Per cada  mes (30  dies) de servei  prestat:

a.1)  En  la mateixa  categoria:  1  punts

a.2)  En  una   categoria   immediatament     inferior   o  superior  a  la  requerida,    amb relació   al contingut   funcional: 0,25  punts.

 

 

b.)   Experiencia   professional  en entitats  privades,  ONGS,  etc. amb  funcions de contingut similar al lloc ofertat.   Per cada mes (30 dies) de servei prestat:

b.1)   En la mateixa  categoria:  0,15  punts.

b.2)    En una categoria immediatament inferior o superior a la requerida, amb relació al contingut funcional: 0 ,  10 punts.

 

 

 

2.    Formació    complementària (la valoració màxima per aquest concepte és de  6 punts)

 

 

2.1. A la formació complementària, es valoren cursos, seminaris i jornades formatives que estiguin  relacionats directament amb el contingut i els requisits de la plaça .

No  es valoraran  els certificats o  els diplomes  que  no  indiquin  les hores  o  els  crèdits  de l’'acció formativa, sobre matèries o assignatures corresponents  a una  carrera  universitària, els de doctorat o els derivats de processos selectius.

 

La valoració s’ha de fer d’acord amb els barems següents:

 

Formació complementària:

Titulació de grau superior diferent a la exigida, si n’és el cas, com a requisit               1 punt

Cursos, jornades o seminaris: per cada fracció de 10 hores amb aprofitament                 0.05 punts               

 

 

2.3.  Haver impartit  cursos  relacionats amb el contingut de la plaça a la qual s’opta, s'ha  de valorar  a raó  de O,  1 O  punts  per crèdit.  Si  no se n’especifica la durada,  s'ha  de valorar  amb 0,05 punts.

 

2.4. Coneixements de llengua catalana sempre que no constitueixin requisits.

Català B2 o equivalent                                                                0.15 punt

Certificat C1 o equivalent                                                           0,25 punts

Certificat C2 o equivalent                                                           0,50 punts

Certificat LA o equivalent                                                          0,25 punts