Oferta d'ocupació

OFERTA  D'OCUPACIÓ

 

 

DADES DE L'OFERTA   

 

 

Ocupació  Montador-Atriler

Nomentitat:FUNDACIO ORQUESTRA SIMFÒNICA ILLES BALEARS

Municipi: Palma

Illa: Mallorca

 

Data de presentació  des de:                                                                             

Datadepresentaciófins:

                                                                                         

 

FUNCIONS

Desplegar les tasques de montador-atriler:

Ordenar les operacions de transport de mobiliari, estris, instruments i material musical als desplaçaments de l’orquestra per a assaigs i actuacions públiques.
Tenir cura del material de l’orquestra i treballar conjuntament amb la direcció artística, gerència i producció de les necessitats per a cada actuació i per al conjunt del col·lectiu.
Fer les tasques de muntatge i desmuntatge del mobiliari i els instruments necessaris als espais escènics per als assaigs i els actuacions públiques de l’orquestra (faristols, cadires, pòdium director, instruments musicals).
Coordinar amb producció la col·locació de l’orquestra en cada un dels muntatges simfònics. 
Exercir les funcions de suport tècnic de les activitats de l’orquestra a l’escenari.
Disposar de les atencions que el director i els solistes convidats puguin necessitar a la seva estada als camerinos (si s’escau, en coordinació amb el departament de producció).
Encarregar-se dels avisos i les crides a l’escenari dels musics, solistes i directors, en les actuacions públiques i els assaigs (sempre en coordinació del departament de producció).
Encarregar-se del lliurement i la recollida del vestuari, com també de la neteja cura i reparació del material de l’orquestra i els seus instruments, sempre que això no requereixi una especialització concreta.
Horari subjecte al pla de treball de l’orquestra.

REQUISITS DELS CANDITATS:

·      Nivell Acadèmic: grups C: Titol de Bachiller, Formación Professional de tècnic superior i equivalent..

 

Permís de conduir: Sí. Atès que les funcions del lloc impliquen anticiparse a l’arribada de l’Orquestra als diferents llocs on ha d’interpretar per preparar i montar tota la disposició orquestral.

Idioma: català El que correspongui d’acord amb el Decret 11/2017

 

 

Altresrequisits: Grau elemental de música o equivalent

 

 

CONDICIONS

 

Salaribrutanual: 31.413 Euros                                                                                                

Modalitatdelcontracte: Temporal.

 

 

 

Durada (enmesos) : 8 mesos prorrogables.                                                                                                                       

 

Jornada  Completa: Sí                                                                                                              

Horari: Horari Subjecte al pla de treball de l’Orquestra

 

 

Dataprevista d'incorporació: 01/12/2018 o màxim 7 dies després de la selecció si es posterior

 

Altresdades: Carnet de Conduir B

 

 

 

 

CRITERIS SELECTIUS

 

AREA/LLOC    DETREBALL:     FUNDACIOORQUESTRA SIMFÒNICA ILLES BALEARS

CATEGORIA:    Montador-Atriler

TIPUS  DECONTRACTE:   TEMPORAL

NOMBRE DEPLACES ACOBRIR:  1

 

 

 

PROCEDIMENT:

 

Presentació d’oferta genérica d’ocupació al SOIB.
Realització d’entrevistes a cadascun dels / de les aspirants seleccionats que compleixin requisits, dirigides a comprobar les aptituds i els coneixements en relació amb la plaça convocada.
Valoració dels / de les aspirants al lloc amb la finalitat de comprobar aptituds, mèrits, capacitat i competències.
Contractació  delapersona   seleccionada.
Els candidats admesos que no hagin resultat seleccionats per a cobrir la plaça ofertada, restaran com a reserva per a posibles futures contractacions temporals fins a esgotar la llista.

 

 

Requisits:

 

a)Tenirlanacionalitat espanyolaoalguna d'altraque,deconformitatamb la normativavigentsobre aquesta matèria, permeti l’accés auntreball  públic.

 

b)  Tenir18anysd'edat   complerts i nohaverarribat  al’edatdejubilació  forçosa.

 

c)  No  haver estat   separar/da, mitjançantexpedient disciplinari, del  servei  de  qualsevol administració pública, o dels   òrgans   constitucionals   o  estatutarisde les comunitats autònomes; ni trobar-se inhabilitades  de  forma   absoluta o especial   per  a  ocupacions o càrrecs  públics  per resolució judicial, perexercirfuncions similarsalesque complien, enel cas  que haguessin estat separades,  inhabilitades o acomiadades disciplinàriament. Enel casdesernacionalsd'un altre  Estat,notrobar-se  inhabilitades oensituacióequivalentni haverestat  sotmesesasanció  disciplinaria   oequivalentque impedeixi,enel  seu  Estat i els mateixos termes, l’accés a una ocupació pública.

 

d)Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l’exercici de les funcions de la categoria laboral en que s’inclouen les places ofertes.

 

e)Nohavercomes ni tenir antecedents de delites de naturalesa sexual.

 

 

 

VALORACIÓ DELS / DE LES ASPIRANTS

 

El  sistema  de selecció és el de concurs de mèrits i entrevista personal.

 

 

El   procediment  de  selecció dels/deles  aspirants consta de lesfases que es descriuen a continuació.

 

A)  Fasedeconcurs  dernèrits

 

 

Lafasedeconcurs dernèritsésprèviaa l’entrevista deselecció  depersonal.

 

En aquesta fase, esvaloren els  mèritsal·legats iestà  valorada,en el seuconjunt, amb  un rnàxim de 18  punts, i   constitueix el  90%   del    procés   selectiu. Es  divideix  en   duescategories: Experiència(12 punts, que  constitueixel  60%  del procés selectiu) ii      Formació (6 punts, que  constitueixunaltre30%  delprocés  selectiu).

 

Quan  a experiènciaesvaloren  elsmèrits següents:

 

Experiència professional remunerada en orquestres o formacions musicals de repertori clàssic que s'hagi adquiriten  la mateixa  categoria i funcions a què s’opta,  i     encategoriesprofessionals   superiors i      inferiors, depenentde laplaca  aquès'opta.

 

Quan  aformacióesvaloren  elsmèritssegüents:

 

a)   Formació o titulació complementaria i     específicarelacionada amb el  llocaquès'opta.

b) Nivells deconeixements superiors alsexigits,parlats iescrits,dellengua catalana i de llengüesestrangeres.

c) Titulacions superiors a les exigides relacionades amb la música.

 

B) Fase de entrevista personal.

 

 

Aquesta segona fase consisteixen una entrevistapersonalde l’aspirant amb l’òrgande selecció nomenat per  laFundació Orquestra Simfònica Illes Balears. En elòrgan   de  selecció hi estarà present un representant membre del Comitèd'empresa, amb veu  però   sense  vot, amb la finalitat devetllar i      garantir el  bon  funcionamentdel   procés selectiu.

 

Aquestafaseés valorada en un màxim de 2 punts,iconstitueixel 10% del  procés selectiu*.

*La   valoració  de l’'entrevista   personalfinsaun 10%queda  justificada  per a l’alt nivellcompetencial de coneixement específic de les tasques de producció del mon simfònic i sectorial amb moltes especificitats en relació amb altres organització d’esdeveniment en particular. També per la  capacitat   de decisió,treball enequip,iun alt grau demotivació i    dedicació al treball.

 

 

 

Requisitsespecífics,

 

a)  Grau elemental en música.

 

b)  Nivell de Català: El que correspongui segons el Decret 11/2017 

 

 

 

Baremmèrits,

 

 

Baremdemèritspervalorar enlafasedeconcurs   demèrits:

 

 

1.   Experiència  professional (lavaloració  màxima   peraquest concepteésde12 punts

 

 

a.)   Experiència   professionalaqualsevolAdministració   pública,i/o del Sector Públic Instrumentalamb  funcionsdecontingut similaralllocofertat.Percada  mes(30 dies)deservei  prestat:

a.1)   En  lamateixa categoria: 1 punts

a.2)   En  una   categoria    immediatament     inferior   o  superior a la requerida,     amb relació   alcontingut   funcional: 0,25  punts.

 

 

b.)   Experiencia    professional  enentitats   privades, ONGS, etc. amb funcionsdecontingut similaralllocofertat.  Percada mes(30 dies)deserveiprestat:

b.1)    Enlamateixa categoria: 0,15 punts.

b.2)     En una categoria immediatamentinferior o superior a la requerida,amb relació al contingut funcional: 0 ,  10punts.

 

 

 

2.     Formació    complementària(lavaloraciómàxima per aquest concepte ésde  6punts)

 

 

2.1. Alaformaciócomplementària, esvaloren cursos,seminarisijornades formativesque estiguin relacionatsdirectament ambel contingut iels requisitsde la plaça  demontador-atriler

 

No  esvaloraran  elscertificatso  elsdiplomes  que no indiquin   leshores o els crèdits de l’'accióformativa,sobre matèries oassignatures corresponents  auna  carrera  universitària,elsdedoctorat oels derivatsdeprocessos selectius.

 

La valoració s’ha de fer d’acord amb els barems següents:

 

Formació complementària:

Titulació de grau superior diferent a la exigida, si n’és el cas, com a requisit                   1 punt

Cursos, jornades o seminaris: per cada fracció de 10 hores amb aprofitament                 0.05 punts               

 

 

2.3.   Haverimpartit  cursos  relacionatsamb elcontingutdelaplaça a la qual s’opta, s'ha de valorar  araó deO,  1O   punts percrèdit.  Si  nose n’especificaladurada, s'ha devalorar  amb 0,05 punts.

 

2.4. Coneixements de llengua catalana sempre que no constitueixin requisits.

Català B2 o equivalent                                                                    0.15 punt

Certificat C1 o equivalent                                                            0,25 punts

Certificat C2 o equivalent                                                            0,50 punts

Certificat LA o equivalent                                                           0,25 punts

 

 

Només  s'ha  devalorar elcertificatdemésnivella excepció  del LAque sumaràindependentment  delnivellque estengui.

 

 

2.5.Coneixementsde llengües estrangeres(segons el  Marceuropeucomúdereferència).Per cada llengua:

Certificat B1, nivell llindar (intermedi 2) o equivalent       0,25 punts

Certificat B2, nivell avançat (avançat 2) o equivalent        0,50 punts

 

Puntuació final i nivell de català

Només podran seleccionar-se els aspirants que hagin sumat 10 o més punts

Si no hi hagués cap aspirant amb aquesta puntuació mínima amb el nivell de català exigit, podrà seleccionar-se provisionalment i per fer front a les necessitats inajornables del servei, l’aspirant amb més puntuació que no el tengui, sempre que tengui algun nivell de coneixements de català i es comprometi a matricular-se a totes les convocatòries que es convoqui per obtenir el certificat exigit. L’incompliment d’aquest requisit serà motiu rescissió del contracte.